مقنعه اداری و انواع مدل مقنعه اداری ساده و طرحدار

مقنعه اداری بروجرد دارای چند ویژگی مثبت و منفی می باشد که بیشتر به میپردازیم مقنعه اداری بروجرد جز بهترین و سبکترین مقنعه های موجود در بازار می باشد