مد چگونه به وجود آمد؟

در این مقاله می خواهیم به شما توضیح دهیم که مد چگونه به وجود آمد.
در ایران به رغم اینکه مردم پوشش خاص خود را داشتند اما سراسر کشور از پوشش واحدی برخوردار نبود که تمرکز همگی روی طراحی آن پوشش باشد اما با ورود پوشش های اروپایی به ایران دنیای مد و لباس نیز وارد ایران شد.