طراحی و سفارش دوزی لباس و نکات طراحی

طراحی و سفارش دوزی هر محصولی در بازار کار جنبه های مختلفی داره و این امر

در رابطه با محصولات نساجی و پوشاک با تجزیه و تحلیل بسیاری از عوامل

داخلی و خارجی مرتبط با محصولات نهایی ساخته شده در ارتباط است.

قبل حین و بعد از طراحی محصول ، مجموعه ای از عواملی مانند روند بازار ، تحقیقات

بازار ، آزمایش کیفیت ، آزمایش الگوهای طراحی و غیره توسط طراح تنظیم و

در نظر گرفته خواهد شد. در اینجا چند مورد از آنها را مورد بحث قرار می دهیم.