خرید فرم اداری و چه نوع مانتو فرم اداری بخریم؟

1_ جنس پارچه مانتو اداری (تراکم پارچه)

در مورد انتخاب جنس باید هزینه را هم مد نظر بگیرید چرا که برای جنس های درجه یک 

مبلغ بیشتری نیز باید پرداخت شود